Zasady składania reklamacji (odpowiedzialność za wady, gwarancje, reklamacje)

 

------> Do pobrania: Formularz reklamacyjny


1. W przypadku wad, które można usunąć, kupujący jest uprawniony do ich nieodpłatnego,
terminowego i właściwego usunięcia. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez
nieuzasadnionej zwłoki.

2. Kupujący może zażądać wymiany towaru zamiast usunięcia wady lub jeżeli wada dotyczy tylko
części towaru, wymiany części, jeśli nie spowoduje to nadmiernych kosztów dla sprzedawcy w stosunku
do ceny towary lub powaga wady.

3. Sprzedawca może zawsze wymienić wadliwy towar zamiast usunąć wadę, jeżeli nie powoduje
to poważnych trudności dla kupującego.

4. W przypadku wady towaru, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe użycie towaru
jako rzeczy nieuszkodzonej, kupujący ma prawo do wymiany towaru lub ma prawo do odstąpienia od
umowy kupna. Te same prawa odnoszą się do kupującego, jeśli istnieją usuwalne wady, ale kupujący
nie może korzystać z produktu z powodu powtarzających się wad lub z powodu dużej liczby wad.

5. W przypadku innych nieusuwalnych wad kupujący jest uprawniony do odpowiedniej zniżki od ceny towaru.

6. Sprzedawca przekazał kupującemu swoje prawa na podstawie paragrafu 622 Kodeksu
cywilnego (punkty 1-3 do niniejszych warunków biznesowych i reklamacyjnych) oraz praw
wynikających z paragrafu 623 Kodeksu cywilnego (paragrafy 4 do 5 niniejszych warunków
biznesowych i reklamacyjnych), umieszczając te warunki handlowe i reklamacyjne na podstrona esklepu
sprzedającego, a kupujący miał możliwość zapoznania się z nimi przed wysłaniem
zamówienia.

7. Sprzedający odpowiada za wady towarów zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki
Słowackiej, a kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia reklamacji sprzedawcy lub wyznaczonej
osobie.

8. Postępowanie w sprawie reklamacji zależy od prawidłowego zgłoszenia sprzedającego, to znaczy
zgodnie art. 8 niniejszych warunków biznesowych i reklamacyjnych. Kupujący został prawidłowo
poinformowany o zasadach reklamacji i poinformowany o warunkach i sposobie reklamacji towaru, w
tym o miejscu, w którym można złożyć reklamację oraz o wykonaniu napraw gwarancyjnych zgodnie z §
18 ust. 1 ustawy nr. 250/2007 Zbiór przepisów o ochronie konsumentów i zmianie ustawy Słowackiej
Rady Narodowej nr. 372/1990 Zbiór przepisów dotyczących wykroczeń wraz z późniejszymi zmianami
(zwany dalej "Ustawą") w chwili poprzedzającej zawarcie umowy kupna poprzez umieszczenie tych
warunków biznesowych i reklamacyjnych na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego sprzedawcy,
a kupujący miał możliwość odczytania ich w czasie przed złożeniem zamówienia.

9. Zasady Reklamacji mają zastosowanie do towarów zakupionych przez kupującego od
sprzedawcy w postaci e-sklepu na stronie internetowej sprzedającego e-sklepu.

10. Kupujący ma prawo domagać się odpowiedzialności za wady sprzedającego za towar, który
wykazuje wady, za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub sprzedawca, jest objęty
gwarancją i został zakupiony u sprzedawcy.

11. Jeżeli towar jest wadliwy, kupujący ma prawo złożyć reklamację w lokalu sprzedawcy zgodnie z §
18 ust. (2) Ustawy poprzez dostarczenie towarów do lokalu sprzedającego i dostarczenie woli
kupującego w celu skorzystania z prawa zgodnie z pkt 1-5 niniejszych warunków biznesowych i
reklamacyjnych (zwanego dalej "Zawiadomienie reklamacyjne") do sprzedającego, w formie
wypełnionego formularza reklamacyjnego, który jest umieszczony na podstronie sprzedawcy e-sklepu.
Po złożeniu reklamacji sprzedający zaleca ubezpieczenie towaru przy odesłaniu towaru. Przesyłki
wysyłane w gotówce przy odbiorze nie zostaną przejęte przez sprzedawcę. Kupujący jest zobowiązany
do prawdziwego podania wszystkich wymaganych informacji w zawiadomieniu reklamacji, w
szczególności w celu dokładnego zidentyfikowania rodzaju i zakresu wady towarów; kupujący wskazuje
również, które z jego praw zgodnie z § 622 i 633 kodeksu cywilnego chce wykonywać

12. Postępowanie reklamacyjne dotyczące towarów, które mogą zostać dostarczone sprzedawcy,
rozpoczyna się w dniu, w którym spełnione są łącznie wszystkie poniższe warunki:
a) dostarczenie zawiadomienia reklamacji do sprzedającego z dokładnymi opisami wad
reklamowanego towaru
b) dostarczenie towarów zgłoszonych przez kupującego do sprzedawcy lub wyznaczonej osoby
wraz z dowodem zakupu towarów
c) dostarczanie kodów dostępu, haseł i tym podobnych towarów sprzedawcy, jeżeli dane te są
niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji;

13. Jeżeli przedmiotem reklamacji są towary, których nie można dostarczyć obiektywnie sprzedającemu
lub które są w sposób trwały wbudowane w miejsce, oprócz spełnienia warunków określonych w pkt 12
lit. a) i c) warunki reklamacji i warunki handlowe kupujący jest zobowiązany udzielić wszelkiej
niezbędnej pomocy sprzedawcy lub osobie trzeciej wskazanej przez sprzedającego w celu
przeprowadzenia kontroli reklamowanych towarów. Postępowanie reklamacyjne dotyczące towarów,
które nie mogą zostać dostarczone sprzedającemu w sposób obiektywny lub które są solidnie
zbudowane na miejscu, rozpoczyna się w dniu, w którym towary zostały poddane kontroli zgodnie z
pierwszym zdaniem. Jeżeli jednak sprzedawca lub wyznaczona strona trzecia, pomimo niezbędnej
współpracy zapewnionej przez kupującego, nie zorganizuje kontroli w rozsądnym terminie, ale nie
później niż 10 dni po otrzymaniu zawiadomienia o złożeniu reklamacji do sprzedawcy, postępowanie
reklamacyjne rozpoczyna się w dniu dostarczenia powiadomienia do sprzedawcy.

14. Sprzedawca lub wyznaczona osoba wystawi kupującemu potwierdzenie reklamacji towaru w
odpowiedniej formie wybranej przez sprzedającego, w formie pisma lub w formie pisemnej, w której jest
on zobowiązany do dokładnej identyfikacji reklamowanych wad i ponownie informuje konsumenta o
jego prawach wynikających z klauzul 1 do 3 niniejszych warunków biznesowych i reklamacyjnych (art.
622 kodeksu cywilnego) oraz praw (4) do (5) niniejszych warunków biznesowych i reklamacyjnych (art.
623 kodeksu cywilnego). W przypadku reklamacji z wykorzystaniem komunikacji na odległość,
sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie dostarczyć nabywcy potwierdzenie reklamacji; jeżeli nie jest
możliwe natychmiastowe dostarczenie potwierdzenia, musi ono zostać dostarczone bez zbędnej zwłoki,
ale najpóźniej wraz z dowodem zakończenia procedury reklamacyjnej, potwierdzenie złożenia
reklamacji nie musi zostać dostarczone, jeśli kupujący ma możliwość udowodnienie złożenia reklamacji
w inny sposób.

15. Kupujący ma prawo zdecydować, które z jego praw zgodnie z § 622 i § 623 Kodeksu cywilnego
chce złożyć, a jednocześnie jest zobowiązany niezwłocznie poinformować sprzedającego o swojej
decyzji. Na podstawie decyzji kupującego, które z jego uprawnień zgodnie z postanowieniami § 622 i §
623 Kodeksu Cywilnego będą stosowane, sprzedawca lub wyznaczona osoba określi sposób, w jaki
reklamacja zostanie rozwiązana zgodnie z § 2 m) ustawy, w bardziej złożonych przypadkach w ciągu 3
dni od rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy
wymagana jest kompleksowa techniczna ocena stanu towaru, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia
procedury reklamacyjnej. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji, sprzedawca lub osoba
niezwłocznie przystępuje do reklamacji, w uzasadnionych przypadkach reklamacja może zostać
zakończona w terminie późniejszym. Jednakże procedura reklamacyjna nie może trwać dłużej niż 30
dni od daty złożenia reklamacji. Po upływie terminu składania reklamacji konsument ma prawo odstąpić
od umowy lub ma prawo do wymiany towaru na nowe towary.

16. Jeśli kupujący złoży reklamację w ciągu pierwszych 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna,
sprzedawca może rozwiązać reklamację odmawiając tylko na podstawie ekspertyzy lub opinii wydanej
przez upoważnioną, notyfikowaną akredytowaną osobę lub przez opinię wyznaczoną osobę (zwana
dalej "profesjonalną oceną towarów"). Niezależnie od wyniku oceny zawodowej sprzedawca nie może
wymagać od nabywcy zapłaty kosztów profesjonalnej oceny towarów lub innych kosztów związanych z
profesjonalną oceną towarów.

17. Jeśli kupujący złoży reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od zawarcia umowy kupna, a
sprzedawca ją odrzucił, osoba, która rozwiązała reklamację, jest zobowiązana do wskazania osoby, do
której kupujący może wysłać towar do eksperckiej oceny w dowód uchwały w dowodzie rozwiązania.
Jeżeli kupujący prześle towar do ekspertyzy osobie wskazanej, wskazanej w dowodzie uchwały, koszty
profesjonalnej oceny towaru, jak również wszelkie inne poniesione koszty związane, są ponoszone
przez sprzedawcę niezależnie od wynik oceny eksperta. Jeżeli kupujący, po profesjonalnej ocenie,
wykazuje odpowiedzialność sprzedawcy za wadliwy produkt, może ponownie zastosować reklamację;
okres gwarancji nie upływa w trakcie profesjonalnej oceny towarów. Sprzedający jest zobowiązany
zapłacić kupującemu w terminie 14 dni od dnia ponownego zażądania reklamacji wszystkie koszty
poniesione w ramach profesjonalnej oceny, a także wszystkie związane z tym wydatnie poniesione
koszty. Nowo zgłoszonej reklamacji nie można odmówić.

18. Kupujący nie ma prawa do skorzystania z prawa do odpowiedzialności za wady, o których został
powiadomiony przez sprzedającego w momencie zawarcia umowy lub gdy był świadomy w
okolicznościach, w których zawarto umowę kupna.

19. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wymiany wadliwego towaru na inny nie wadliwy towar o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jeśli nie spowoduje to poważnych trudności dla
kupującego.

20. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru:
a) w przypadku oczywistej wady, którą nabywca był w stanie wykryć, sprawdzając przesyłkę w
momencie dostarczenia towaru i o której nie powiadomił przedstawiciela sprzedającego,
b) jeżeli kupujący nie skorzystał z przysługującego mu prawa dotyczącego
odpowiedzialności sprzedawcy za wadę towaru do końca okresu gwarancyjnego
towaru,
c) jeżeli wada jest uszkodzeniem mechanicznym towaru spowodowanym przez kupującego,
d) jeżeli wada towaru powstaje w wyniku użytkowania towarów w warunkach, które nie
odpowiadają ich naturalnym, środowiskowym, wilgotnościowym, chemicznym i
mechanicznym skutkom,
e) jeżeli wada towaru powstaje w wyniku niewłaściwej obsługi, złego serwisowania lub
zaniedbania obsługi towarów,
f) jeżeli wada towaru powstaje w wyniku uszkodzenia towaru spowodowanego nadmiernym
załadunkiem lub użyciem niezgodnym z warunkami określonymi w dokumentacji lub zasadami
ogólnymi zwyczajowego użytkowania towarów,
g) jeżeli wada jest spowodowana uszkodzeniem towaru przez nieodwracalne i / lub
nieprzewidywalne zdarzenia,
h) jeżeli wada jest spowodowana uszkodzeniem towaru przez przypadkowe zniszczenie i przypadkowe
uszkodzenie,
i) jeżeli wada jest spowodowana przez nieprofesjonalną ingerencję, uszkodzenie przez
wodę, pożar, elektryczność statyczną lub atmosferyczną lub jakikolwiek inny przypadek
działania siły wyższej,
j) jeżeli wada jest spowodowana przez ingerencję w towar przez osobę nieuprawnioną.

21. Sprzedawca jest zobowiązany do rozwiązania reklamacji i do zakończenia procedury
reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:
a) przekazanie naprawionych towarów,
b) wymiana towarów,
c) zwrot ceny zakupu towarów,
d) płacenie odpowiedniej zniżki od ceny towaru,
e) pisemny wniosek sprzedawcy do kupującego o zaakceptowanie określonego rozwiązania,
f) należyte odrzucenie reklamacji towarów.

22. Sprzedający jest zobowiązany do wystawienia pisemnego dokumentu dotyczącego sposobu
ustalenia rozwiązania reklamacji i rozwiązania samej reklamacji osobiście, za pośrednictwem poczty
lub firmy kurierskiej lub dostawcy usług dostawczych i nie później niż w terminie 30 dni od daty
złożenia reklamacji.
Sprzedawca niezwłocznie poinformuje kupującego o wyniku reklamacji niezwłocznie po rozwiązaniu
reklamacji przez telefon lub e-mail, a jednocześnie wystawi dowód rozwiązania reklamacji, który
zostanie wysłany wraz z towarem lub e-mailem.

23. Jeżeli nabywcą jest konsument - osoba fizyczna: okres gwarancji nowych towarów jest zgodny z §
620 kodeksu cywilnego 24 miesiące od daty zawarcia umowy, chyba że okres gwarancji jest inny i
rozpoczyna się od daty odbioru towarów i potwierdzenia niezbędnych dokumentów związanych z
towarami przez upoważnioną osobę. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostawy towaru,
chyba że okres gwarancji jest inny dla innych szczególnych przypadków.
Jeżeli nabywcą jest osoba niebędąca konsumentem - osoba fizyczna, w szczególności przedsiębiorca,
który zawiera umowę / nabywa towary w ramach swojej działalności lub innej działalności gospodarczej,
do umów zakupu stosuje się indywidualne umowy między kupującym a sprzedawcą. Okres gwarancji
wynosi 12 miesięcy / 1 rok /. W takim przypadku nie można domagać się prawa do odstąpienia od
umowy.

24. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas, w którym kupujący nie mógł wykorzystać
towarów z powodu naprawy gwarancyjnej towarów.

25. W przypadku wymiany towaru na nowy kupujący otrzyma dokument zawierający informacje o
wymianie towaru, a wszelkie inne reklamacje będą stosowane na podstawie umowy kupna i tego
dokumentu reklamacyjnego. W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancji rozpoczyna się
ponownie od otrzymania nowego towaru, ale tylko do nowego towaru.

26. Jeżeli jest to usuwalna wada, reklamacja zostanie rozwiązana, w zależności od decyzji
nabywcy, zgodnie z pkt. 15 niniejszych warunków biznesowych i reklamacyjnych, w
następujący sposób:
a) sprzedawca zapewni usunięcie wady lub
b) sprzedawca wymieni wadliwy towar.

27. Jeżeli jest to usuwalna wada, a kupujący nie od razu określa rozwiązanie zgodnie z punktem
15 niniejszych warunków biznesowych i reklamacyjnych, sprzedawca rozwiąże reklamację usuwając
wadę.

28. Jeżeli jest to wada, której nie można wyeliminować, lub jedna wielokrotna usuwalna wada lub
szereg różnych usuwalnych wad, które uniemożliwiają prawidłowe wykorzystanie towaru, tak
jakby był bez wad, sprzedawca rozwiąże reklamację zgodnie z decyzję nabywcy, zgodnie z pkt
15. niniejszych warunków biznesowych i reklamacyjnych, w następujący sposób:
a) poprzez wymianę towarów na inne towary funkcjonalne o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, lub
b) jeżeli sprzedawca nie może wymienić towaru na inny, rozwiązuje reklamację, zwracając
cenę zakupu towarów.

29. Jeżeli jest to wada, której nie można wyeliminować, lub jedna wielokrotna usuwalna wada lub
szereg różnych usuwalnych wad, które uniemożliwiają prawidłowe wykorzystanie towaru, tak jakby
był bez wad a kupujący nie określa precyzyjnie, zgodnie z pkt. 15 niniejszych warunków
biznesowych i reklamacyjnych, w jaki sposób reklamacja ma zostać rozwiązana, sprzedawca
rozwiąże reklamację, wymieniając towary na inne towary funkcjonalne o takich samych lub
lepszych parametrach technicznych.

30. Rozwiązanie reklamacji dotyczy wyłącznie wad wymienionych w ogłoszeniu reklamacji i w
potwierdzeniu reklamacji towarów zgodnie z pkt 8.14. niniejszych warunków biznesowych i
reklamacyjnych.

31. Do celów reklamacyjnych powtarzająca się wielokrotna usuwalna wada oznacza
wystąpienie jednej usuwalnej wady więcej niż dwa razy.

32. Do celów reklamacyjnych większa ilość różnych usuwanych defektów oznacza więcej niż trzy
różne usuwalne wady na raz.

33. Prawo nabywcy do reklamacji wadliwego towaru zostaje skonsumowane po skorzystaniu z
jego praw i zwróciło się do sprzedawcy o usunięcie wady towaru zgodnie z punktem 1 niniejszych
warunków biznesowych i reklamacyjnych i niezależnie od wyniku reklamacji, nie jest już uprawniony
do korzystania z tego prawa w odniesieniu do tej samej wady (a nie winy tego samego rodzaju)
wielokrotnie.

34. Postanowienia punktu 8 niniejszych warunków biznesowych i reklamacyjnych nie mają
wyraźnego zastosowania do podmiotów niespełniających definicji konsumenta, o którym
mowa w § 2 lit. a) Ustawy.

35. Specjalistyczny zakres gwarancji dla baterii - zgoda co do charakterystyki, jakości i
przeznaczenia baterii telefonu komórkowego: Wydajność baterii to zdolność do zachowania tej
samej jakości co w momencie sprzedaży przez 6 miesięcy od daty rozpoczęcia użytkowania, przy
czym po upływie tego okresu wszelkie przejawy w działaniu baterii w postaci utraty jej wydajności
w wyniku normalnego zużycia nie są uważane za wady produktu. W tym celu data sprzedaży
telefonu jest uważana za początek użytkowania baterii. Kupujący zainteresował się dostarczonymi
towarami, w tym baterią, za umowę dotyczącą właściwości, jakości i przeznaczenia dostarczonej
baterii zgodnie z postanowieniami § 496 Kodeksu cywilnego.

36. W celu rozwiązania reklamacji, należy przesłać kopię dowodu zakupu reklamowanego towaru
w naszym sklepie internetowym - faktura (służy również jako dokument gwarancyjny), nie można
złożyć reklamacji bez niego.

...........................................................................................................................................................................................


Jeżeli konsument nie jest usatysfakcjonowany rozwiązaniem reklamacji sprzedającego lub jeśli
uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa, ma możliwość skontaktowania się ze sprzedawcą w
celu rozwiązania problemu. Jeżeli sprzedawca odmówi lub nie odpowie na prośbę o
sprostowanie w ciągu 30 dni od daty tego kontaktu, konsument ma prawo złożyć wniosek o
otwarcie alternatywnego rozwiązania sporu zgodnie z § 12 ustawy nr. 391/2015 Zbiór przepisów
dotyczących alternatywnego rozwiązania sporów konsumenckich wraz z późniejszymi zmianami.
Podmiotem właściwym do alternatywnego rozstrzygania sporów jest Słowacka Inspekcja Handlowa,
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1, Słowacja, www.soi.sk lub inny właściwy podmiot prawny
zarejestrowany na Liście alternatywnych organów rozstrzygania sporów prowadzonym przez
Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej dostępne na stronie http://www.mhsr.sk); konsument ma
prawo wyboru, do którego z tych alternatywnych podmiotów rozstrzygania sporów należy się zająć.
Kupujący - Konsumenci mają prawo korzystać z internetowej platformy rozwiązywania sporów
("RSO") w celu rozstrzygania sporów w wybranym języku. Kupujący - Konsument może
skorzystać z platformy RSO, aby znaleźć alternatywne rozwiązania swojego sporu, dostępne na
stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujący - konsument, składając ofertę platformy
RSO, wypełni elektroniczny formularz skargi. Przedstawione informacje muszą wystarczyć do
zidentyfikowania odpowiedniego alternatywnego podmiotu rozstrzygającego spory w Internecie.
Kupujący - Konsument może załączyć dokumenty w celu wsparcia swojej reklamacji.
.............................................................................................................................................................................

Możesz sprawdzić status reklamacji lub naprawy na info@mobiluj.eu