OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Drodzy klienci
Po wejściu w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu
tych danych, które uchyla dyrektywę 95/46 / WE (zwane dalej rozporządzeniem GDPR), chcemy,
zgodnie z art. 13 Wytycznych dotyczących GDPR, przekazać informacje na temat przetwarzania
Państwa danych osobowych przez portal www.mobiluj.eu.
Business Company srls, z siedzibą w Lucca, Via del Chiasso 68, Włochy - NIP IT02404410462
REA LU-223050 (dalej "Business Company srls") jako operator na terenie Republiki Słowackiej
współpracujący z Pośrednikiem Mirko Romanini – Ital.Sk. Consulting z miejscem prowadzenia
działalności Trenčianska Turná 867, 913 21, Słowacja (zwana dalej "Mirko Romanini - Ital. Sk.
Consulting") w ramach działania portalu www.mobiluj.sk, zapewnia ochronę prywatności i dane
osobowe klientów tej strony internetowej do zasad określonych w GDPR.

I.
Operatorem biznesowym jest firma Business Company srls, z siedzibą w Lucca, Via del Chiasso 68,
Włochy – NIP IT02404410462 REA LU-223050. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania
Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem business.company2016@gmail.com.
Prywatnym operatorem danych w Republice Słowackiej jest Mirko Romanini – Ital. Sk. Consulting, z
miejscem prowadzenia działalności Trenčianska Turná, 867, 913 21, Słowacja.

II.
Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
- zawarcie umowy kupna towarów oferowanych na stronie www.mobiluj.sk;
- świadczenie usług informacyjnych, takich jak biuletyny;
- zezwalanie na rejestrację i korzystanie z usług zarezerwowanych dla zarejestrowanych
użytkowników;
- zarządzanie twoimi prośbami wysyłanymi do naszej obsługi klienta.
W powyższych przypadkach przetwarzanie Twoich danych osobowych jest uzasadnione i
konieczne do zawarcia z Tobą umowy lub świadczenia Ci usług, o które prosisz. Podanie danych
osobowych jest zatem wymogiem umownym lub wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy i
bez którego nie może powstać wiążące zobowiązanie.
Wykonujemy również analizy statystyczne i zagregowane analizy danych, aby zrozumieć, w
jaki sposób użytkownicy reagują na strony internetowe, nasze oferty i nasze usługi.

III.
Zakres i źródło przetwarzanych danych osobowych:
Przetwarzane dane osobowe to te, które nam przekazujesz przy realizacji zamówienia na portalu
www.mobiluj.sk. Business Company srls jako operator lub Mirko Romanini – Ital. Sk. Consulting
jako pośrednik zbiera informacje o Tobie, takie jak imię i nazwisko, informacje o płatnościach
telefonicznych, adres wysyłki i adres rozliczeniowy, dane przeglądania i Twoja historia zakupów.
Tylko za Twoją wyraźną zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
- wykonywania komercyjnych i promocyjnych działań komunikacyjnych;
- dostosowania naszej strony internetowej i ofert handlowych do Twoich potrzeb.

IV.
Odbiorcy danych osobowych:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez odpowiednio przeszkolony personel firmy
Business Company Srls lub agenta Mirko Romanini – Ital. Sk. Consulting. W przypadku
dodatkowych potrzeb organizacyjnych i funkcjonalnych związanych ze świadczeniem usług na
stronie www.mobiluj.sk Państwa dane mogą być przetwarzane przez naszych konsultantów.
Konsultanci zostali oceniani i wybrani na podstawie sprawdzonej niezawodności i kompetencji.
Niektóre z tych podmiotów mogą mieć zarejestrowaną siedzibę w krajach spoza UE i w tych
przypadkach przekazywanie danych osobowych w tych krajach odbywa się zgodnie z ustawowymi
gwarancjami ochrony danych w danym kraju.

V.
Czas przetwarzania danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe przez ograniczony czas w zależności od celu, dla którego
zostały zgromadzone. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte. Czas przetwarzania
zależy od celu: na przykład dane osobowe gromadzone przy zakupie towarów na stronie
www.mobiluj.sk są przetwarzane do czasu zakończenia wszystkich czynności administracyjnych i
księgowych, tak aby były przechowywane i / archiwizowane zgodnie z ogólnie obowiązującymi
przepisami (dziesięć lat). Przetwarzamy dane osobowe w celu przedłożenia naszych ulotek
informacyjnych do momentu wycofania zgody na wysyłanie tych ulotek informacyjnych.

VI.
Transgraniczna transmisja danych osobowych
Twoje dane osobowe są przetwarzane głównie w Unii Europejskiej lub w krajach, w których
Komisja Europejska zdecydowała, że są to kraje gwarantujące odpowiedni poziom ochrony
danych osobowych. Lista tych krajów jest dostępna pod adresem:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/prenos-do-krajin-zarucujucich-primeranu-urovenochrany.

 

Lekcje dotyczące praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Podczas przetwarzania danych osobowych masz następujące prawa:

Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych: Informacje obejmują w
szczególności dane identyfikacyjne i kontaktowe operatora lub pośrednika, cel przetwarzania,
kategorie odbiorców, kategorie danych osobowych, okresy przechowywania, informacje o
przekazaniu danych osobowych do państwa trzecie i gwarancje w przypadku przekazywania
danych osobowych do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej, obliczanie swoich praw,
możliwość skontaktowania się z biurem ochrony danych osobowych, źródło przetworzonych
danych osobowych, informacje o tym, czy i jak zautomatyzowane podejmowanie decyzji i
podejmowanie decyzji profilowanie ma miejsce.

Prawo dostępu do danych osobowych: Masz prawo do otrzymania potwierdzenia, jeśli twoje
dane osobowe są przetwarzane, czy nie, a jeśli tak, masz prawo dostępu do informacji w
poprzednim punkcie. Na własną prośbę masz prawo do dostarczania kopii przetwarzanych
danych osobowych.

Prawo do sprostowania: Jeśli okaże się, że przetwarzamy twoje nieaktualne lub niedokładne
dane osobowe, masz prawo do poprawienia tych danych. W tym celu poinformuj nas o wszelkich
błędach w Twoich danych osobowych.

Prawo do usunięcia: Jako osoba zainteresowana masz prawo zażądać usunięcia Twoich
danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym). To prawo nie ma jednak charakteru
bezwzględnego i nie musimy usuwać danych osobowych użytkownika, jeśli mamy uzasadniony
interes w jego przetwarzaniu lub istnieje inna podstawa prawna, szczególnie jeśli przetwarzanie
danych wynika z umowy lub prawa. Dane te zostaną następnie usunięte dopiero po osiągnięciu
celu.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo ograniczyć przetwarzanie
danych osobowych, w szczególności w przypadku zakwestionowania dokładności danych
osobowych w okresie weryfikacji ich dokładności lub jeśli podejrzewa się, że przetwarzanie
danych osobowych jest niezgodne z prawem i jesteś przeciwny usunięciu danych osobowych, a
zamiast tego chcesz ograniczyć ich użycie.

Prawo do przenoszenia danych: po spełnieniu ustawowych warunków można poprosić nas o
przekazanie danych osobowych innemu operatorowi. Następnie udostępnimy Twoje dane
osobowe wybranemu podmiotowi, chyba że będziemy mieli jakiekolwiek prawne lub inne poważne
bariery techniczne, aby to zrobić.

Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych
osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
Prawo do złożenia skargi do Biura Ochrony Danych: W każdej chwili możesz zwrócić się
do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej z zachętą
lub skargą w sprawie przetwarzania danych osobowych.

Prawo do wycofania zgody
Masz prawo odwołać się od zgody, która jest oparta na zasadzie dobrowolności, w dowolnym
momencie, w całości lub w części,
. wysyłając wiadomość e-mail o cofnięciu zgody na business.company2016@gmail.com lub
. wysyłając pisemne zawiadomienie o wycofaniu zgody na adres wyżej wymienionego
przedstawiciela lub
. wyrażając swój sprzeciw podczas rozmowy telefonicznej z operatorem lub pośrednikiem, ich
upoważnionym personelem.
W przypadku wycofania zgody przetwarzania danych osobowych, które opiera się na zgodzie,
zostaje zakończone niezwłocznie. Jednak wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody udzielonej przed jej unieważnieniem.


Niniejsza Polityka prywatności jest ważna i obowiązuje od 14.02.2019.